شرکت مپتا با بهره گیری از بهترین متحخصص ایرانی و با دانش ایرانی موفق به حفاظت از محیط زیست کشور عزیزمان نموده است. در این راستا ما توانسته ایم همکاری خوبی با مراکز نظامی و دفاعی کشور داشته باشیم تا همزمان با تصفیه آب این مراکز سعی بر استحصال فاضلاب خروجی نموده و آنرا مناسب برای هرگونه مصارف دیگر از قبیل مصارف آبیاری و یا شستشو قرار داده ایم. -مرکز نظامی نوژه همدان -مرکز دفاعی نیروهای مسلح در تهران -مرکز دفاعی شهید خاتمی یزد