حفاظت از محیط زیست در زمینی که ما در آن زندگی می کنیم از با ارزش ترین فعالیت ها و هدف های شرکت مپتا است وما آن را به عنوان یک وظیفه ی کاری در نظر گرفته ایم. اهمیت به محیط زیست یکی از مسئولیت های اصلی ما در انجام روابط کاری است.

در این خط مش ما تعهد شرکت مپتا را به موارد زیر اعلام می داریم:

1. عمل به تمام قوانین مرتبط با محیط زیست نگهداری و رشد آن

2. محافظت از محیط زیست با جلوگیری از ساخت و ساز های مخرب برای آلودگی آب. خاک و هوا

3. تلاش برای نگهداری و کم کردن پسماند های تولید شده و جستجو برای کشف روش هایی با کارآمدی بیشتر

4. مدیریت تمام پسماند هایی که توان بازیافت را دارا خواهند بود

5. آماده سازی تمرین ها و شرایطی برای کارمندان و کارکنان شرکت جهت آگاهی و عمل به فرهنگ خط مش محیط زیست

6. ارائه خط مش به دیگر شرکت ها و همراه کردن آن ها با محیط زیست

7.در نظر گرفتن شرایط محیط زیست و اطمینان از عدم رساندن خسارت به آن در طراحی. تولید و تغییر

8. ارزش یابی کردن و ارتقاء خط مش محیط زیست به طور مداوم

این خط مش در صورت نیاز باز بینی شده و تغییر خواهد یافت

هیئت مدیره شرکت تمام قوانین این خط مشی را به صورت کامل پذیرفته و تعهد خود را به آن اعلام می دارد