خط مش حفظ اسرار در بر گیرنده تمام اطلاعات شخصی افراد. اطلاعات مشتریان و اطلاعات تنظیم شده در شبکه جهانی اینترنت است.

1. اطلاعات جمع آوری شده

• ما اطلاعات افراد بازدید کننده این وب سایت را دریافت و نگهداری خواهیم کرد از افرادی که با شرکت به صورت ایمیل و تلفن تماس خواهند داشت خواستاریم اطلاعات خود را نیز در اختیار ما قرار دهند. همچنین اطلاعات بازدید شما از سایت به طور اتوماتیک دریافت خواهد شد.

2. استفاده از اطلاعات افراد جهت:

• پاسگویی سریع.صحیح و کامل به افراد

• ثبت سفارشات

•هماهنگی سرویس دهی شرکت با درخواست و نیاز های مشتریان

•اداره و برآورد بازار و مهیا کردن اطلاعات صحیح بازار برای مشتریان و ارائه ی گزینه های پیشنهادی شرکت

3. آشکار سازی

• این شرکت اطلاعات دریافتی را به هیچ شرکت یا فرد حقیقی یا حقوقی نخواهد داد

4. انتقال اینترنتی

•با توجه به اینکه اینترنت یک محیط جهانی است اطلاعات جا به جا شده از طریق اینترنت کاملا ایمن گردیده و هیچ وجه این اطلاعات در اختیار فرد دیگری قرار نخواهد گرفت