این شرکت اگاهی کامل را در مورد مسئولیت های قانونی خود برای ایمنی . سلامت تمام کارکنان خود داراست.

و فراهم کردن شرایط زیر از وضایف شرکت مپتا در ایمنی و سلامت کارکنان است:

1. مهیا کردن شرایط و محیط ایمن برای تمام کارکنان شرکت و کار کنان وابسته به شرکت

2. مهیا کردن سیستم ها و الگوی کاری ایمن

3. مهیا کردن ایمنی کار کنان در استفاده. جابه جایی و نصب وسایل همچنین رفت و آمد آن ها در محیط شرکت

4. تهیه اطلاعات کامل از موضوعات حفظ ایمنی و سلامت و آموزش آن ها به کار کنان

5. پشتیبانی از کارکنان جهت دستیابی به امن ترین محیط کاری

همچنین تمام موارد فوق برای کار کنان شرکت های دیگر و افراد حقیقی صادق است

(( شرکت مسئولیت خسارت های احتمالی وارده به محیط زیست یا ساخته های انسانی را طبق تعهد خود به خط مش محیط زیست می پذیرد.))